Rechtvaardig, eerlijk en menswaardig!

WIJ ZIJN MOEDD.

Even kennismaken. Wij zijn MOEDD. Een nieuwe, lokale Dordtse partij die streeft naar een mooi, open, eerlijk en democratisch Dordt voor iedereen. Wij willen een nieuw politiek klimaat creëren. Eén die moedig, onafhankelijk, eigentijds en duurzaam is. En hierbij burgers hun stem teruggeven. Want, wat is een democratie zonder participatie?

Een stem voor iedere Dordtenaar 

Toezien op het naleven van de Jeugdwet 

Een duurzaam leefklimaat voor mens en natuur

Een warm (thuis) voor iedereen

Een partij van Dordtenaren voor Dordtenaren.

De huidige politiek vraagt om vernieuwing. Een verschuiving in bestuursvorm. Er is behoefte aan een politieke partij die een directe afspiegeling is van de Dordtse samenleving. Waarbij gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid van de stad voorop staan. 

Een partij die niet uitsluit, maar juist uitnodigt. Eén met mannen, vrouwen én jongeren. Zodat er betere besluiten kunnen worden genomen. Besluiten die een positieve invloed hebben op het dagelijks leven van iedereen.

ALLES is namelijk politiek. Het is het resultaat van politieke besluitvorming. De boom voor je woning. De parkeerplaats in de stad. De fabriek op het industrieterrein. De luchtkwaliteit. De hoogte van je ziektekosten. En het onberijdbare fietspad. De politiek en de mens zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Je ontkomt er niet aan. 

Daarom MOEDD ook jouw stem gehoord worden.

Breng je stem uit

Een stem op MOEDD is een stap in de richting van een Mooi, Open, Eerlijk, Democratisch Dordrecht. De stad heeft jou nodig. Nu én in de toekomst. Ben je benieuwd naar ons partijprogramma? Lees meer over onze visie.

Onze visie

 Het partijprogramma per onderwerp

Veiligheid

 • Wij willen het gevoel van (sociale) veiligheid en vrijheid verhogen. Onder meer door de kloof tussen de politie en de burger te verkleinen en een sterkere sociale samenhang in wijken te creëren. Beleid dat gemaakt wordt of nieuwe regels moeten wel gehandhaafd kunnen worden. Dus geen extra regels of camera’s, want deze kunnen niet uitgelezen worden en het zorgt voor schijnveiligheid. De Dordtenaar dient het bevoegd gezag makkelijk te kunnen bereiken. Wijkagenten en ook buurt, jongeren en opbouwwerk zijn cruciaal voor het gevoel van veiligheid. In Dordt doen wij het samen! Er is optimale aandacht voor de rechtspositie van de inwoner als het gaat om aangifte doen of oplossen van problemen tussen inwoners en inwoners en overheid. Buurtbemiddeling en laagdrempelige klachtafhandeling hoort daarbij. De rechtspositie van de inwoner dient versterkt te worden.

Wonen

 • Er moet meer aandacht komen voor gezond, groen en betaalbaar wonen. Iedereen heeft namelijk recht op een veilig (t)huis. Huurders dienen beter beschermd te worden. Onderhoud van bestaande huurwoningen dient mede prioriteit te krijgen. Toenemende vocht en schimmel, isolatie – problematiek en warmtestress dienen in de prestatie -afspraken prioriteit te hebben. De toenemende warmer wordende aarde vraagt om maatregelen, zoals de vergroening van huizen en wijken, zodat woningen ook natuurlijk beschermd worden door bomen en groen. In Dordrecht slaapt niemand op straat en bouwen we naar behoefte, betaalbaar en voor alle doelgroepen. We zijn voor creatieve oplossingen als het gaat om wonen, bestaande gebouwen kunnen een woonbestemming krijgen. Hofjes voor senioren, kamers voor jongeren en studenten en “kamers met aandacht” – het zou te realiseren moeten zijn mits het voor de bewoner wel betaalbaar is. 

Binnenstad

 • Wij willen de binnenstad vergroenen en een halt roepen aan de hoge huurprijzen van de winkelierspanden. De lokale ondernemers moeten maximaal worden ondersteund. Binnenstad bewoners en ondernemers hebben inspraak op veranderingen en nieuw beleid in het Centrum. De nadruk ligt op leefbaarheid en diversiteit.

Milieu

 • MOEDD maakt zich grote zorgen over de aanwezigheid van Chemours Dupont in haar stad. Chemours wordt op termijn gesloten met een goed sociaal plan. Wij wachten de rapportages af die er op dit moment geschreven worden over de gevolgen van de uitstoot van PFOA op gewassen en in het oppervlaktewater. In april 2022 presenteert het RIVM deze onderzoeken. Naar aanleiding van deze uitkomsten zullen wij ons actief inzetten om deze problemen op te lossen en verdere uitstoot van de fabriek te beperken. Er is daarnaast aandacht voor een schone gezonde leefomgeving. Zo zal het vuurwerkverbod na Coronatijd worden gehandhaafd. De vervuiler betaalt. Gemeente ondersteunt inwoners bij het schoonhouden van de leefomgeving en stuurt actief op de tarieven van HVC en zijn diensten. MOEDD ondersteunt groene energie op het eiland van Dordrecht. Windmolens behoren daartoe. We zijn van oordeel dat toename van het aantal windmolens beperkt moet blijven vanwege gebrek aan ruimte.

Natuur en recreatie

 • Het bouwen in de polder en onnodige bomenkap moet stoppen. Het is belangrijk om de parken, natuurlijke oevers en de bio-diversiteit te behouden. De Stichting Wantij dragen wij een warm hart toe en willen hen actief faciliteren in hun strijd voor het behoud van flora en fauna. Loop- en fietspaden krijgen meer ruimte, autogebruik wordt ontmoedigd. Wij willen meer aandacht voor stadslandbouw en projecten waar inwoners bijvoorbeeld op gemeentegrond groente en gewassen kunnen verbouwen en inwoners deze groenten zelf voor hun eigen consumptie kunnen gebruiken. Dit is ook erg leerzaam voor kinderen en een idee voor scholen om hier aan deel te nemen. Wij willen initiatieven, zoals Buitenzinnig, actief faciliteren door hen een plek te geven voor het Voedselbos. 

Kunst en cultuur

 • Het belang van kunst en cultuur moet (opnieuw) worden erkend. We willen lokale kunstenaars/artiesten een groter podium geven voor hun initatieven. Museumbezoek gratis voor Dordtse kinderen. Naar Dordtenaren historische kennis en besef faciliteren en kunst een podium geven.

Werk en inkomen

 • De mens moet centraal komen te staan, niet de regels. Er is behoefte aan een verder doordacht armoedebeleid. Ondersteunende regelingen voor iedere inwoner moeten duidelijker zichtbaar zijn. De menselijke maat in de bijstandsregeling moet worden hersteld. De inkomensgrens voor de Dordtpas zal omhoog moeten. De gemeente dient veel makkelijker en duidelijker naar de inwoner te communiceren over waar deze bepaalde dienstverlening kan vinden. Makkelijke taal en de menselijke maat, ondersteuning waar nodig dient hoog in het vaandel te staan. De gemeente bestaat dankzij de inwoners en dient zich naast de inwoner op te stellen.

Wijken

 • We willen ontmoetingsplekken creëren in iedere wijk, om het gevoel van samenhorigheid te vergroten. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor buurt- en jongerenwerk. Met oog voor elkaar en respectvol samenleven is belangrijk. Wijkloketten  zijn geïntegreerd in de wijken en zijn laagdrempelig. Goede info en advies en clientondersteuning hoort daarbij! Preventie krijgt hierdoor meer ruimte, waardoor de leefbaarheid verhoogd wordt.

Verkeer en vervoer

 • De auto moet meer uit beeld en het OV moet voor iedereen bereikbaar zijn en betaalbaar. Er is gelijkelijke  aandacht nodig voor alle verkeersdeelnemers, gezondheid en veiligheid staat daarbij voorop. Ook willen wij dat het gif- en goederenvervoer over het spoor door de stadskern stopt. Inwoner dient veel meer inzage en inspraak te krijgen in veranderingen binnen het OV.  Het OV is een bevoegdheid van de provincie maar de gemeente kan hier wel degelijk invloed op uitoefenen. Wij staan een gemeentebestuur voor dat zich ook op het OV actief controlerend opstelt. Het belang van de Dordtenaar staat hierbij voorop.

Onderwijs

 • Ieder Dordts kind heeft recht op (passend) onderwijs en vrije kinderopvang. Dit om thuiszitters en leerachterstanden tegen te gaan. Onderwijs is een recht! Iedere Dordtenaar kan zich optimaal ontwikkelen. De gemeente stimuleert gelijke kansen voor ieder kind en ondersteunt zonodig. Er is samenhang met passend onderwijs en ondersteuning vanuit de Jeugdwet. Het kind of de jongere staat hierbij altijd centraal en mag geen last hebben van falende wetgeving. Onderwijs is een recht en onderwijs en gemeenten dienen samen ervoor te zorgen dat het kind passend onderwijs krijgt. Passend onderwijs initiatieven dienen door de gemeente omarmd te worden. MOEDD streeft naar 0 thuiszitters.

Jong en oud

 • Ieder kind heeft het recht thuis op te groeien. Het bieden van jeugdhulp is een plicht van de gemeente. Wij willen dat het Jeugd/WMO geld samengevoegd wordt in één budget en optimaal wordt benut. Onafhankelijke clientondersteuning is makkelijk vindbaar en breed georganiseerd. Goede informatie en advies hoort daarbij en leidt tot vermindering van problemen. De inwoner heeft de regie en krijgt zo nodig ondersteuning.

Meedoen

 • Iedere inwoner telt. Daarom moet elke burger inspraak kunnen hebben op het gemeentebeleid. Ook is het belangrijk dat de (lokale) overheid te allen tijde het goede voorbeeld geeft. MOEDD staat voor een duurzame, eerlijke relatie tussen mens en overheid. Dordtenaren doen allemaal mee naar vermogen en worden zonodig ondersteund. MOEDD zal structureel in verschillende wijken bijeenkomsten hebben met inwoners om burgerinitiatieven of geluiden uit de wijken op te halen. MOEDD wil The right to Challenge die bij wet is vastgelegd nieuw leven in blazen. Inwoners dienen maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden om de overheid uit de dagen in de uitvoering van beleid. De bureaucratie rondom burgerinitiatieven dient aan banden te worden gelegd.

Sport

 • Er moet meer aandacht komen voor individuele binnen- en buitensport en worden geïnvesteerd in sportgelegenheden voor jong en oud, met name de kwetsbare inwoner. Hier is een slim sportbeleid van toepassing. Gezondheid van iedere Dordtenaar staat voorop. Mogelijkheden tot bewegen dienen geïntegreerd te worden in de wijken, zoals je dat ook in andere steden en landen ziet. Bewegingsapparaten in parken, goede fiets -en looppaden waar iedereen gebruik van kan maken zijn noodzakelijk om gezond oud te kunnen worden.

Economie

 • De lokale ondernemer moet maximaal worden ondersteund, voorrang krijgen en inspraak hebben op beleid. Het faciliteren van de lokale economie moet centraal komen te staan. Ondernemers op de dagmarkten dienen ook mee te mogen praten over marktbeleid en visie op de stad. Iedereen doet mee vanuit ieders mogelijkheden en wordt daarin zonodig ondersteunt. Ervaren ondernemers ondersteunen nieuwkomers en starters. Een goed werkend ondernemersloket is daarbij een must. Beleid dat gemaakt wordt dat ook ondernemers aangaat, zoals bijv parkeren of evenementenbeleid, dient aan de voorkant van het beleidsproces met ondernemers besproken te worden. En bespreken is één maar luisteren en meewegen is een tweede. Beleid dient zorgvuldig afgewogen te worden, hierdoor voorkom je problemen met de implementatie van beleid en de uitvoering. Financiële meevallers dienen niet direct ingezet te worden voor lasteverlichting voor burgers en bedrijven.

Ambtenaren

 • Komende Collegeperiode zal het ambtelijk apparaat diverser moeten worden. Het stadskantoor moet een afspiegeling worden de samenleving. Bij selectie blijft kwaliteit voorop staan.

Statushouders

 • Dordrecht moet statushouders opvangen van het Rijk. Bij het huisvesten mag de balans bij de verdeling van de woningen in Dordrecht niet verstoord worden.

Deel je onze visie voor Dordt?

Sluit je aan bij de partij!